Atestate nivel 4 și 5

Învățământul profesional și tehnic este organizat prin trei niveluri educaționale:

 • învățământ secundar inferior (ultimii doi ani de studiu ai nivelului ISCED 2, parte a învățământului obligatoriu)
 • învățământ secundar superior ( ISCED 3)
 • învățământ postliceal (ISCED 4)

 În cadrul învățământului secundar inferior și superior, învățământul profesional și tehnic se organizează prin două rute de pregătire profesională:

Ruta directă de profesionalizare, denumită și liceu tehnologic, care include:

 • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a IX-a și a X-a, conducând către obținerea de competențe generale necertificabile în trei profiluri: resurse naturale și protecția mediului, tehnic și servicii
 • Ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a XI-a si a XII-a, conducând către obținerea nivelului 3 de calificare profesională

Ruta progresivă de profesionalizare denumită ruta profesională, care include:

 • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasele a IX-a și a X-a, școala de arte și meserii, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 1​
 • Clasa a XI-a, anul de completare, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 2; această clasă reprezintă în același timp o pasarelă către următorul nivel de calificare
 • Ciclul superior, clasele a XII-a și a XIII-a, organizate în liceele tehnologice, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 3 și corespunzător nivelului 3 ISCED

Sistemul de învățământ profesional și tehnic include de asemenea, învățământul postliceal:

 • ​Școala postliceală​
 • Școala de maiștri

Atât școala postliceală, cât și școala de maiștri, reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durata de 1-3 ani, care conduc la obținerea unui certificat de competențe profesionale de nivel 3 avansat.

Cele 3 profiluri de formare profesională se relaționează cu domeniile de pregătire după cum urmează:

 • Profil tehnic, ce include domeniile: electronică automatizări,electric, energetic, informatică, mecanică
 • electromecanică,producție media, tehnici poligrafice, transporturi, fabricarea produselor din lemn, construcții, instalații și lucrări publice,materiale de construcții, industrie textilă și pielărie, chimie industrială, transporturi, metalurgie, minier, petrol si gaze
 • Profil servicii, ce include domeniile: turism și alimentație, economic, comerț, estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică, etc.
 • Profil resurse naturale și protecția mediului , ce include domeniile: industrie alimentară, agricultură, silvicultură, protecția mediului.

Din punct de vedere al nivelurilor de calificare adoptate în România potrivit Deciziei Consiliului European 85-368-EEC, învățământul profesional și tehnic preuniversitar asigură primele 3 niveluri de calificare, după cum urmează:

 • nivelul I de calificare prin școala de arte și meserii (corespunzător nivelului 2 EQF)
 • nivelul II de calificare prin anul de completare (nivel 3 EQF)
 • nivelul III de calificare prin ciclul superior al liceului – filiera tehnologică (nivel 4 EQF) și prin învățământ postliceal (nivel 5 EQF)

Învățământul preuniversitar, prin învățământul profesional și tehnic, asigură educația și formarea pentru nivelurile 1-3 de calificare profesională, inclusiv nivelul 3 avansat (un nivel de tehnician specializat). Fiecărei calificări îi sunt asociate un număr de credite, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene de implementare a Sistemul de credite de acumulare și transfer ECVET.